ෆාමේෂියා මොරෙයිරා බැරෝස්

ෆාම්ෂියා මොරෙයිරා බැරෝස් මායා නගරයේ රූආ ඩි සාඕ රොමියෝ, nº572 ආර් / චාවෝ (මැනින්හෝස් වටරවුම) හි පිහිටා ඇති අතර එය ෆාමේෂියා සූසා ටොරස් සමූහයට අයත් වේ.


මෙහෙයුම පැය
සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා සහ නිවාඩු - උදේ 8 සිට 12 දක්වා


දේශීයකරණය සහ සම්බන්ධතා
Rua de São Romão nº 572, R.Chão - R.oundabout මැනින්හෝස්ගේ
4470-365 මායා
දුරකථන: + 351 229 428 033