පෙරහන්

පිළිකා උගුරේ ප්‍රතිකාර

14 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 14 - 14 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
පිරල්පෙන් මුඛ පෑන 3,3 මිලි
Urgo Thrush Filmogel 6ml
Urgo Thrush Mouthwash 150ml
එල්ජිඩියම් සායනය Cicallium Spray 15ml
එල්ජිඩියම් සායනය Cicalium Gel 8ml
Bexident Thrush Gel 8ml
Bexident Thrush Mouthwash 120ml
Bexident Thrush Spray 15ml
ඇලෝක්ලෙයාර් ප්ලස් මුඛ ඉසින මිලි ලීටර් 15 - අසූෆර්මාසියාන්ලයින්
ඇලෝක්ලෙයාර් ප්ලස් මුඛ ජෙල් 8 මිලි - අසූෆර්මාසියාන්ලයින්
Aftum Elixir 150ml - asuafarmaciaonline
Aftaspray Oral Spray 20ml - asuafarmaciaonline
Aftum Oral Gel 15ml - asuafarmaciaonline

මෑතකදී නරඹන ලද