පෙරහන්

පිළිකා උගුරේ ප්‍රතිකාර

14 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 14 - 14 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
Aloclair Plus Oral Spray 15ml - ASFO වෙළඳසැල
පිරල්පෙන් මුඛ පෑන 3,3 මිලි
Urgo Thrush Filmogel 6ml
Urgo Thrush Mouthwash 150ml
එල්ජිඩියම් සායනය Cicallium Spray 15ml
එල්ජිඩියම් සායනය Cicalium Gel 8ml
Bexident Thrush Gel 8ml
Bexident Thrush Mouthwash 120ml
Bexident Thrush Spray 15ml
ඇලෝක්ලෙයාර් ප්ලස් ඕරල් ජෙල් 8 මිලි - ASFO වෙළඳසැල
Aftum Elixir 150ml - ASFO වෙළඳසැල
Aftaspray Oral Spray 20ml - ASFO වෙළඳසැල
Aftum Oral Gel 15ml - ASFO වෙළඳසැල

මෑතකදී නරඹන ලද