පිරල්පෙන් මුඛ පෑන 3,3 මිලි

පිරවුම

මිල:
€ 11,65
කොටස්:
ගබඩාවේ ඇත

පයිරල්පන් මුඛ පෑන යනු වණ සහ මුඛ තුවාල වලට වේදනා රහිත ප්‍රතිකාරයක් වන අතර එමඟින් වේදනාවෙන් ක්ෂණික සහනයක්, වේගවත් සුවය සහ ආරක්ෂිත බාධකයක් සෑදීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.
පිළිස්සෙන්නේ නැත.
සයිලිටෝල්, ඇල්කොහොල් සහ පැරබීන් නොමැත.
සායනිකව පරීක්ෂා කර ඇත.

නැව්ගත කිරීම ඇස්තමේන්තු කරන්න

ඔබ ද කැමති හැක

මෑතකදී නරඹන ලද