පියුකිඩ්ස් පිහිටා තිබෙන්නේ පෘතුගාලයේ 4425-500 ඇගුවාස් සැන්ටාස් හි මායාෂොපිං, ලුගර් ඩි ආර්ඩෙගීස් හි ය.


මෙහෙයුම පැය
සඳුදා සිට ඉරිදා සහ නිවාඩු දින: 10am - 11pm

දේශීයකරණය සහ සම්බන්ධතා
දුරකථන: + 351 227 661 560