පියුකිඩ්ස් පිහිටා තිබෙන්නේ අරබීඩා සාප්පු සවාරියේ, 1.44, 1.º මහල, 4400-346 නගරයේ විලා නෝවා ද ගයියා.

 

මෙහෙයුම පැය
සඳුදා සිට ඉරිදා සහ නිවාඩු දින: 10am - 11pm

දේශීයකරණය සහ සම්බන්ධතා 
දුරකථන: +351 227 666 575 / +351 961 625 317