ෆර්මාෂියා සාඕ ජෝඕ

ෆාම්ෂියා සාඕ ජොනෝ 7698, ඔපෝටෝ නගරයේ එස්ට්‍රාඩා ඩර් සර්කුන්වලාවෝ හි පිහිටා ඇති අතර එය ෆාමේෂියා සූසා ටොරස් සමූහයට අයත් වේ.

 

මෙහෙයුම පැය
සඳුදා සිට ඉරිදා සහ නිවාඩු දින - පැය 24 යි


දේශීයකරණය සහ සම්බන්ධතා
එස්ට්‍රාඩා ඩා සර්කුන්වලකෝ, 7698
4200-162 පෝටෝ
දුරකථන: + 351 225 490 975