පෙරහන්

රුධිර පීඩනය සහ ආතන්ය මිනුම්

3 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 3 - 3 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
සුරකින්න € 15
Pic Solution පහසු වේගවත් ටෙන්සිමෙට්‍රෝ
Medcare Tensiómetro ඩිජිටල් ස්පන්දනය

මෑතකදී නරඹන ලද