පෙරහන්

රුධිර පීඩනය සහ ආතන්ය මිනුම්

5 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 5 - 5 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
වෙලියන් වේව් ප්‍රොෆෙෂනල්
සුරකින්න € 15
Pic Solution පහසු වේගවත් ටෙන්සිමෙට්‍රෝ
Medcare Tensiómetro ඩිජිටල් ස්පන්දනය

මෑතකදී නරඹන ලද