ළදරු පිසදමන්නේ නූබි සිට්‍රොගනික්ස් 0m + 10 ඒකක

සුරකින්න € 0,25
පිරවුම

මිල:
€ 0,74 € 0,99
කොටස්:
ගබඩාවේ ඇත

මොයිස්චරයිසින්, මෘදු කිරීම සහ සමේ ඇතිවන කැක්කුම වළක්වා ගැනීමට පිසදමයි.
කකුල්, අත් සහ මුහුණ පිරිසිදු කිරීමට.
එකතු කරන ලද රසායනික ද්‍රව්‍ය නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාභාවිකය.
දැඩි, නමුත් දරුවාගේ සියුම් සම සමඟ ඉතා මෘදුයි.
කොටු අන්තර්ගතය: පිසදැමීම් 1 ක 10 ඇසුරුම.

නැව්ගත කිරීම ඇස්තමේන්තු කරන්න

ඔබ ද කැමති හැක

මෑතකදී නරඹන ලද