බම්බෝ නේචර් සුවඳ විලවුන් අංක X10 පිස දමයි

සුරකින්න € 0,09
පිරවුම

මිල:
€ 0,81 € 0,90
කොටස්:
ගබඩාවේ ඇත

And moistened disposable wipes are produced with soft materials, nonwoven. Set for a gentle cleansing of the skin of your baby.
Bambo Nature wipes leave a pleasant feeling of cleanliness, with moisturizing effect.
They are soft and pleasant to the skin.
Good alternative to the use of soap and water.
සුවඳ විලවුන් නොමැතිව.

නැව්ගත කිරීම ඇස්තමේන්තු කරන්න

ඔබ ද කැමති හැක

මෑතකදී නරඹන ලද