පෙරහන්

උකුණන් සහ නයිට් ප්‍රතිකාර

32 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 32 - 32 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
ළමයින් නවත්වන්න තෙල් තේ ගස 15ml
ෂැම්පූ 125 මිලි නවත්වන්න
TiO x නිවාරණ ෂැම්පූ 250 මිලි
පරපෝෂිත පනාව උකුණෝ
Paranix Spray 100ml Lice Comb
පැරනික්ස් ස්ප්‍රේ 100 මිලි
මැග්නියන් විරෝධී උකුණන් පනා අත්පොත
මැග්නියන් ඉලාස්ටික් කෙස් උකුණ x2
හෙඩ්රින් වරක් ස්ප්‍රේ ජෙල් 100 මිලි

මෑතකදී නරඹන ලද