අලුත උපන් කට්ටලය

මෙම එකතුව හිස් ය

මෑතකදී නරඹන ලද