පෙරහන්

දන්ත ගලනය

14 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 14 - 14 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
WooBamboo Wire Dentist 37m
Sensodyne Dental Wire Expansive 50M
මුඛ-බී සුපර් ෆ්ලෝස් දන්ත වයර් x50
විදුරුමස් පුළුල් කරන දන්ත වයර් 2030 30m
Gum Eez Pass-Thru Wire 840
ගම් බට්ලර්වේව් වයර් දන්ත ඉටි මින්ට් 1855 55m
විදුරුමස් ඊසි ෆ්ලෝස් දන්ත වයර් 2000 30m
දන්ත ටේප් මුඛ-බී සැටින් ටේප්
එල්ජිඩියම් තොං කළු 50 මි.මී.
Curaprox Wire Dental DF 846

මෑතකදී නරඹන ලද