පෙරහන්

මුඛ සේදුම් සහ එලෙක්සර්

44 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 36 - 44 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
ඕතෝ ගම් මවුට් වොෂ් 300 මිලි
Perio Aid Mouthwash 00: 05% සක්‍රීය පාලනය 500ml
ඕතෝ කිං මුත්වාෂ් 500 මිලි
අමතර එලඩ්රිල් මවුට් වොෂ් 300 මිලි
Vitis Orthodontic Elixir 500ml
Sensodyne Cool Mint Elixir 500ml
කිං ගින්ගිවල් මුත්වාෂ් මිලි ලීටර් 250 යි
කිං ගින්ගිවල් මුත්වාෂ් මිලි ලීටර් 500 යි
Kin B5 Mouthwash 500ml
කිං කොලට් මින්ට් 500 මිලි
විදුරුමස් සංවේදී + මුඛ සේදුම් 500 මිලි
Gum Mouthwash 300ml Hydral
Gengilacer S Mouthwash 200ml මධ්‍යසාර
Eludril Mouthwash මිලි ලීටර් 500 ක් ආරක්ෂා කරන්න
Eluperio Eludril Mouthwash 300ml
ක්ලැසික් එලුඩ්රිල් මුත්වාෂ් 500 මිලි
Eludril White Mouthwash 500ml
තීව්‍ර Eludril Mouthwash 500ml
ක්ලැසික් එලුඩ්රිල් මුත්වාෂ් 200 මිලි
Eludril Care Mouthwash 500ml
එලික්සර් 500 මිලි ඩේලි පැරොඩොන්ටැක්ස්
අමතර පැරොඩොන්ටැක්ස් එලික්සර් 0.2% 300 මිලි
Curaprox Perio Plus නැවත උත්පාදනය කරන්න Mouthwash 200ml
Curaprox Perio Protect Plus Mouthwash 200ml
Curaprox Perio Plus Balance Mouthwash 200ml
Vitis Gingival Mouthwash 500ml
Mouthwash Perio Kin 250ml
Bexident Post Mouthwash 250ml

මෑතකදී නරඹන ලද